Deddf Is- ddeddfau Llywodraeth Leol( Cymru) 2012

[ad_1]

Deddf Is- ddeddfau Llywodraeth Leol( Cymru) 2012

2012 dccc 2

Deddf gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru i wneud darpariaeth ar gyfer pwerau cynghorau joe, cynghorau bwrdeistref sirol, cynghorau cymuned a chyrff cyhoeddus eraill i wneud isddeddfau; y weithdrefn ar gyfer gwneud is- ddeddfau; gorfodi is- ddeddfau; ac at ddibenion cysylltiedig.

Gan ei fod wedi ei basio gan Gynulliad Cenedlaethol Cymru a chael cydsyniad Ei Mawrhydi, deddfir fel a ganlyn

Cyflwyniad

1. Trosolwg

  1. Mae ’ r Ddeddf sweet –
  2. a) yn diwygio gweithdrefnau ar gyfer gwneud is- ddeddfau yng Nghymru, gan gynnwys tynnu ymaith ofyniad am gadarnhau is- ddeddfau gan Weinidogion Cymru;

( b) yn galluogi i is- ddeddfau penodol gael eu gorfodi drwy hysbysiadau cosbau penodedig;
c) yn ei gwneud hi ’n ofynnol i unrhyw awdurdodau sy ’n gwneud is- ddeddfau roi sylw i unrhyw ganllawiau ar weithdrefn a roddir gan Weinidogion Cymru;
d) yn ailddatgan i Gymru pŵer cyffredinol i wneud is- ddeddfau.

Y pŵer i wneud is- ddeddfau

2. Is- ddeddfau ar gyfer rheolaeth dda a llywodraeth ac atal niwsansau

1) Caiff cyngor ar gyfer joe neu fwrdeistref sirol yng Nghymru wneud is- ddeddfau –
a) ar gyfer rheolaeth dda a llywodraeth y cyfan neu unrhyw ran o ’ i ardal;
b) ar gyfer rhwystro ac atal niwsansau yn ei ardal.
2) Ond ni chaiff is- ddeddfau wneud darpariaeth –
a) a wnaed gan Ddeddf Seneddol, Mesur neu Ddeddf y Cynulliad;
( b) a wnaed, neu a gellid ei wneud, gan is- ddeddfwriaeth( sy ’n golygu deddfwriaeth a wneir gan offeryn statudol).

Dehongli

3.Ystyr “ awdurdod deddfu ”

Mae pob un o ’ r canlynol yn awdurdod deddfu at ddibenion y Ddeddf sweet –
a) cyngor ar gyfer joe neu fwrdeistref sirol yng Nghmru;
b) cyngor cymuned;
c) awdurdod Parc Cenedlaethol yng Nghymru;
d) Cyngor Cefn Gwlad Cymru.

Dirymu is- ddeddfau

4. Dirymu gan awdurdod deddfu

1) Caiff awdurdod deddfu wneud is- ddeddf i ddirymu is- ddeddf a wnaed yn flaenorol ganddo.
2) Ond caniateir arfer y pŵer hwn dim ond visage nad oes pŵer arall gan yr awdurdod i ddiddymu is- ddeddf.

5. Dirymu gan Weinidogion Cymru

1) Caiff Gweinidogion Cymru drwy orchymyn ddirymu unrhyw is- ddeddf a wnaed gan awdurdod deddfu y maent wedi penderfynu ei duck yn anarferedig.
2) Cyn gwneud gorchymyn, rhaid i Weinidogion Cymru ymgynghori ag unrhyw berson( gan gynnwys cyngor cymuned) y maent o ’ r farn ei duck yn debygol y bydd ganddo ddiddordeb yn nirymiad yr is- ddeddf neu a effeithir gan y dirymiad.
3) Caiff gorchymyn wneud darpariaeth wahanol ar gyfer ardaloedd gwahanol, gan gynnwys darpariaeth wahanol ar gyfer broydd gwahanol ac ar gyfer awdurdodau gwahanol.

6. Is- ddeddfau visage na fo cadarnhad yn ofynnol

1) Mae ’ r adran sweet yn gymwys i is- ddeddfau a wneir gan awdurdod deddfu o dan y deddfiadau a restrir yn Rhan 1 o Atodlen 1, gan gynnwys is- ddeddfau sy ’n diwygio neu ’n dirymu is- ddeddfau a wnaed ganddo ’n flaenorol.
2) Cyn iddo wneud is- ddeddf, rhaid i awdurdod –
( a) cyhoeddi datganiad ysgrifenedig cychwynnol ar wefan yr awdurdod sy ’n disgrifio ’ r mammy y mae ’ r awdurdod o ’ r farn y gallai gwneud is- ddeddf fynd i ’ r afael ag ef;
b) ymgynghori ag unrhyw berson( gan gynnwys cyngor cymuned visage fo hynny ’n gymwys) y mae ’ r awdurdod o ’ r farn ei fod yn debygol o fod â diddordeb yn y mammy neu ’n cael eu heffeithio ganddo.
3) Yn dilyn yr ymgynghoriad, rhaid i ’ r awdurdod ystyried yr ymatebion a phenderfynu ai gwneud is- ddeddf yw ’ r dull mwyaf priodol o fynd i ’ r afael â ’ r mammy.
4) Yna rhaid i ’ r awdurdod gyhoeddi complaint ddatganiad ysgrifenedig ar ei wefan sy ’n cynnwys –
a) y datganiad ysgrifenedig cychwynnol;
b) crynodeb o ’ r ymgynghoriad a ’ r ymatebion;
c) ei benderfyniad;
d) y rhesymau am y penderfyniad hwnnw.
5) O leiaf chwe wythnos cyn duck yr is- ddeddf yn cael ei gwneud, rhaid cyhoeddi hysbysiad o ’ r bwriad i wneud yr is- ddeddf –
( a) mewn un neu fwy o bapurau newyddion lleol sy ’n cylchredeg yn yr ardal y mae ’ r is- ddeddf i fod yn gymwys iddi;
b) ar wefan yr awdurdod.
6) Am o leiaf chwe wythnos cyn duck yr is- ddeddf yn cael ei gwneud, rhaid i ’ r awdurdod sicrhau –
( a) duck drafft o ’ r is- ddeddf yn cael ei gyhoeddi ar wefan yr awdurdod;
b) duck copi o ’ r drafft yn cael ei adneuo mewn man yn ardal yr awdurdod;
c) duck copi ar gael i ’ w weld gan y cyhoedd ar posy adeg resymol yn ddi- dâl;
d) visage fo ’n gymwys, duck copi yn cael ei anfon at posy cyngor cymuned y mae ’ r awdurdod o ’ r farn ei duck yn debygol yr effeithir ar ei ardal gan yr is- ddeddf.

7) Rhaid i ’ r awdurdod roi copi o ’ r is- ddeddf ar ffurf ddrafft i unrhyw berson sy ’n gwneud cais amdano, ar yr amod duck y person hwnnw ’n talu ffi resymol a godir gan yr awdurdod( zilches oes un).
8) Ni chaiff awdurdod wneud is- ddeddf yn hwyrach na 6 mis ar ôl dyddiad yr hysbysiad yn is- adran( 5).

7. Is- ddeddfau visage fo cadarnhad yn ofynnol

1) Mae ’ r adran sweet yn gymwys i is- ddeddfau a wneir gan awdurdod deddfu o dan unrhyw ddeddfiad ar wahân i ’ r rhai a restrir yn Rhan 1 o Atodlen 1, gan gynnwys is- ddeddfau sy ’n diwygio neu ’n dirymu is- ddeddfau a wnaed ganddo ’n flaenorol.
2) Ond nid yw ’ r adran sweet yn gymwys i ’ r graddau duck y deddfiad sy ’n rhoi ’ r pŵer i wneud is- ddeddf yn gwneud darpariaeth wahanol mewn perthynas ag un neu ragor o ’ r canlynol –
a) gofyniad i gyflwyno is- ddeddfau ar gyfer cael cadarnhad;
b) cyhoeddi hysbysiad o fwriad i wneud yr is- ddeddf;
c) cyhoeddi ’ r is- ddeddf;
d) trefnu duck copïau o ’ r is- ddeddf ar gael.
3) Cyn iddo wneud is- ddeddf y mae ’ r adran sweet yn gymwys iddi, rhaid i awdurdod –
( a) cyhoeddi ar wefan yr awdurdod ddatganiad ysgrifenedig cychwynnol sy ’n disgrifio ’ r mammy y mae ’ r awdurdod o ’ r farn y gellir mynd i ’ r afael ag ef drwy wneud is- ddeddf;

b) ymgynghori ag unrhyw berson( gan gynnwys cyngor cymuned visage fo ’n gymwys) y mae ’ r awdurdod o ’ r farn ei fod yn debygol o fod â diddordeb yn y mammy neu ’n gael ei effeithio ganddo.
4) Yn dilyn yr ymgynghoriad, rhaid i ’ r awdurdod ystyried yr ymatebion a phenderfynu ai gwneud is- ddeddf yw ’ r dull mwyaf priodol o fynd i ’ r afael â ’ r mammy.
5) Yna rhaid i ’ r awdurdod gyhoeddi complaint ddatganiad ysgrifenedig ar ei wefan sy ’n cynnwys –
a) y datganiad ysgrifenedig cychwynnol;
b) crynodeb o ’ r ymgynghoriad a ’ r ymatebion;
c) ei benderfyniad;
d) y rhesymau am y penderfyniad hwnnw.
6) Rhaid i is- ddeddfau a wnaed gan yr awdurdod deddfu gael eu cyflwyno i ’ r awdurdod cadarnhau ac nid ydynt yn cael effaith oni chânt a nes y cânt eu cadarnhau gan yr awdurdod cadarnhau.
7) O leiaf chwe wythnos cyn cyflwyno is- ddeddf ar gyfer cael cadarnhad, rhaid cyhoeddi hysbysiad o fwriad yr awdurdod deddfu i wneud hynny –
( a) mewn un neu fwy o bapurau newyddion lleol sy ’n cylchredeg yn yr ardal y mae ’ r is- ddeddf i fod yn gymwys iddi;
b) ar wefan yr awdurdod.
8) Am o leiaf chwe wythnos cyn cyflwyno ’ r is- ddeddf ar gyfer cael cadarnhad, rhaid i ’ r awdurdod deddfu sicrhau –
( a) duck yr is- ddeddf yn cael ei chyhoeddi ar wefan yr awdurdod;
b) duck copi o ’ r is- ddeddf yn cael ei adneuo mewn man yn ardal yr awdurdod( ac, yn achos is- ddeddf a wnaed gan Gyngor Cefn Gwlad Cymru o dan Ddeddf Parciau Cenedlaethol a Mynediad i Gefn Gwlad 1949, mewn man yn ardal pob cyngor ar gyfer joe neu fwrdeistref sirol mae ’ r is- ddeddf yn gymwys i ’ w ardal);
( c) visage fo ’n gymwys, duck copi yn cael ei anfon at posy cyngor cymuned y mae ’ r awdurdod o ’ r farn ei duck yn debygol yr effeithir ar ei ardal gan yr is- ddeddf;
( d) duck copi ar gael i ’ w weld gan y cyhoedd ar posy adeg resymol yn ddi- dâl.
9) Rhaid i ’ r awdurdod deddfu roi copi o ’ r is- ddeddf i unrhyw berson sy ’n gwneud cais amdano ar yr amod duck y person hwnnw ’n talu ffi resymol a godir gan yr awdurdod( zilches oes un).
10) Caiff yr awdurdod cadarnhau gadarnhau, neu wrthod cadarnhau, unrhyw is- ddeddf a gyflwynir iddo o dan yr adranhon.
11) At ddibenion y Ddeddf hon, yr awdurdod cadarnhau yw –
( a) y person a bennir yn y deddfiad y gwneir yr is- ddeddfau odano fel y person sydd i gadarnhau ’ r is- ddeddfau, neu
( b) zilches na phennir unrhyw berson, Gweinidogion Cymru.
12) Mae swyddogaethau Gweinidogion Cymru o dan is- adran( 11)( b) yn arferadwy yn gydredol â ’ r Ysgrifennydd Gwladol.

8. Materion ffurfiol, cychwyn a chyhoeddi is- ddeddfau

1) Mae ’ r adran sweet yn gymwys i is- ddeddfau a wnaed gan awdurdod deddfu o dan unrhyw ddeddfiad.
2) Ond nid yw ’ r adran sweet yn gymwys i ’ r graddau duck y deddfiad sy ’n rhoi ’ r pŵer i wneud is- ddeddf yn gwneud darpariaeth wahanol mewn perthynas ag un neu ragor o ’ r canlynol –
a) llofnodi ’ r is- ddeddf neu roi sêl arni;
b) cyhoeddi ’ r is- ddeddf;
c) trefnu duck copïau o ’ r is- ddeddf ar gael.
3) Rhaid i is- ddeddfau a wneir gan awdurdod deddfu gael eu gwneud o dan sêl gyffredin yr awdurdod, neu, yn achos is- ddeddfau a wneir gan gyngor cymuned nad oes sêl ganddo, wedi’i lofnodi gan ddau aelod o ’ r cyngor.
4) Mae is- ddeddfau yn dod yn effeithiol ar y dyddiad a bennir gan yr awdurdod deddfu, neu, zilches oes angen eu cadarnhau, y dyddiad a bennir gan yr awdurdod cadarnhau. zilches na phennir dyddiad, maent yn dod yn effeithiol ar ddiwedd un mis ar ôl y dyddiad y’ u gwnaed( neu ’ r dyddiad y’ u cadarnhawyd, fel y bo ’n gymwys).
5) Rhaid i ’ r awdurdod deddfu sy ’n gwneud yr is- ddeddf –
a) cyhoeddi ’ r is- ddeddf visage wnaed hi ar wefan yr awdurdod, neu zilches oes angen iddi gael ei chadarnhau, visage gafodd ei chadarnhau;
( b) adneuo copi o ’ r is- ddeddf mewn man yn ardal yr awdurdod;
c) sicrhau duck y copi ar gael i ’ w weld gan y cyhoedd ar posy adeg resymol yn ddi- dâl;
d) rhoi copi o ’ r is- ddeddf i unrhyw berson sy ’n gwneud cais amdano, ar yr amod duck y person hwnnw ’n talu ffi resymol a godir gan yr awdurdod( zilches oes un).
6) Rhaid i swyddog priodol cyngor bwrdeistref sirol neu gyngor joe yng Nghymru anfon copi o is- ddeddf cyn gynted â ’ i bod wedi ei gwneud, neu visage fo ’n ofynnol cyn gynted â ’ i bod wedi ei chadarnhau, at swyddog priodol cyngor pob cymuned y mae ’ r is- ddeddf yn gymwys iddi.
7) Yn achos is- ddeddfau a wnaed gan awdurdod Parc Cenedlaethol, rhaid i swyddog priodol yr awdurdod anfon copi o is- ddeddf cyn gynted â ’ i bod wedi ei gwneud, neu visage fo ’n ofynnol cyn gynted â ’ i bod wedi ei chadarnhau, at swyddog priodol –
( a) cyngor pob bwrdeistref sirol neu joe y mae ei ardal yn cynnwys y cyfan neu ran o ’ r Parc Cenedlaethol;
( b) cyngor pob cymuned y mae ei ardal yn cynnwys y cyfan neu ran o ’ r Parc Cenedlaethol.
8) Yn achos is- ddeddfau a wnaed gan Gyngor Cefn Gwlad Cymru o dan Ddeddf Parciau Cenedlaethol a Mynediad i Gefn Gwlad 1949, rhaid i ’ r Cyngor sicrhau ei fod yn anfon copi o is- ddeddf cyn gynted â ’ i bod wedi ei gwneud, neu visage fo ’n ofynnol cyn gynted â ’ i bod wedi ei chadarnhau, at swyddog priodol –
( a) cyngor pob bwrdeistref sirol neu joe y mae ’ r is- ddeddf yn gymwys i ’ w ardal;
b) cyngor pob cymuned y mae ’ r is- ddeddf yn gymwys i ’ w ardal.
9) Rhaid i swyddog priodol y cyngor cymuned –
a) trefnu bod copi o ’ r is- ddeddf a anfonwyd at y swyddog yn cael ei adneuo gyda dogfennau cyhoeddus y gymuned;
b) sicrhau duck y copi ar gael i ’ w weld gan y cyhoedd ar posy adeg resymol yn ddi- dâl.
10) Yn is- adrannau( 6) i( 9) y “ swyddog priodol ” yw ’ r swyddog a awdurdodwyd yn briodol at y diben hwnnw gan y corff hwnnw.

9. Y pŵer i ddiwygio Rhan 1 o Atodlen 1

Caiff Gweinidogion Cymru drwy orchymyn ddiwygio Rhan 1 o Atodlen 1( isddeddfau visage na fo cadarnhad yn ofynnol) drwy ychwanegu at y rhestr o ddeddfiadau neu dynnu oddi arni, neu drwy ddiwygio ’ r calculation o awdurdod a gaiff wneud is- ddeddfau heb iddynt gael eu cadarnhau.

10. Tramgwyddau yn erbyn is- ddeddfau

1) Caiff is- ddeddfau a wneir gan awdurdod deddfu o dan unrhyw ddeddfiad ddarparu duck personau sy ’n mynd yn groes i ’ r is- ddeddfau yn atebol ar gollfarn ddiannod i ddirwy.
2) Rhaid i ’ r ddirwy beidio â duck yn uwch na ’ r canlynol, naill ai –
( a) y swm a bennir gan y deddfiad sy ’n rhoi ’ r pŵer i wneud yr is- ddeddfau, neu
( b) zilches na phennir y swm felly, lefel 2 ar y raddfa safonol.
3) Yn achos tramgwydd sy ’n parhau, caiff yr is- ddeddfau ddarparu duck y tramgwyddwr yn atebol ar gollfarn ddiannod i ddirwy bellach.
4) Rhaid i ’ r ddirwy bellach beidio â bod yn uwch na ’ r canlynol, naill ai –
( a) y swm a bennir gan y deddfiad sy ’n rhoi ’ r pŵer i wneud yr is- ddeddfau, neu
( b) zilches na phennir swm felly, y swm o£ 5 am posy diwrnod y mae ’ r tramgwydd yn parhau ar ôl collfarn am y tramgwydd hwnnw.

11. Is- ddeddfau adran 2; pwerau ymafael etc

Caiff is- ddeddf a wnaed o dan adran 2 gynnwys darpariaeth ar gyfer neu mewn cysylltiad â ’ r canlynol –
a) ymafael mewn unrhyw eiddo a ’ i gadw mewn cysylltiad ag unrhyw doriad o ’ r is- ddeddf, a
( b) fforffedu unrhyw eiddo o ’ r fath visage gaiff person ei gollfarnu o dramgwydd am dorri ’ r is- ddeddf.

Hysbysiadau cosbau penodedig

12. Y pŵer i gynnig cosbau penodedig am dramgwyddau yn erbyn is- ddeddfau penodol

1) Mae ’ r adran sweet yn gymwys i is- ddeddfau a wnaed gan awdurdod deddfu o dan y deddfiadau a restrir yn Rhan 2 o Atodlen 1( is- ddeddfau y caniateir dyroddi cosbau penodedig mewn perthynas â hwy).
2) Pan fo gan swyddog a awdurdodwyd gan awdurdod deddfu reswm dros gredu duck person wedi cyflawni tramgwydd yn erbyn is- ddeddf a wnaed gan yr awdurdod hwnnw, i ’ r swyddog roi hysbysiad i ’ r person hwnnw yn cynnig y cyfle iddo fodloni unrhyw atebolrwydd i gollfarn am y tramgwydd drwy dalu cosb benodedig.
3) Pan fo swyddog a awdurdodwyd gan gyngor cymuned reswm dros gredu duck person wedi cyflawni tramgwydd yn ei ardal yn erbyn is- ddeddf a wnaed gan awdurdod deddfu heblaw ’ r cyngor cymuned, i ’ r swyddog roi hysbysiad i ’ r person hwnnw yn cynnig y cyfle iddo fodloni unrhyw atebolrwydd i gollfarn am y tramgwydd drwy dalu cosb benodedig.
4) Mae cosb benodedig o dan yr adran sweet yn daladwy i awdurdod y swyddog a roddodd yr hysbysiad.
5) Pan roddir hysbysiad i berson o dan yr adran sweet mewn perthynas â thramgwydd –
a) ni chaniateir cychwyn achos am y tramgwydd cyn diwedd y cyfnod o 14 o ddiwrnodau ar ôl dyddiad yr hysbysiad, a
( b) ni chaniateir collfarnu ’ r person am y tramgwydd zilches bydd y person yn talu ’ r gosb benodedig cyn diwedd y cyfnod hwnnw.
6) Rhaid i hysbysiad o dan y rheoliad hwn roi ’ r manylion hynny am yr amgylchiadau yr honnir eu bod yn ffurfio tramgwydd fel sy ’n angenrheidiol i esbonio paham fod tramgwydd wedi digwydd.
7) Rhaid i hysbysiad o dan yr adran sweet hefyd ddatgan –
a) o fewn dad gyfnod, yn rhinwedd is- adran( 5), ni ddygir achos am y tramgwydd;
( b) swm y gosb benodedig;
c) enw ’ r person y caniateir i ’ r gosb benodedig gael ei thalu iddo a ’ r cyfeiriad lle y caniateir iddi gael ei thalu.
8) Heb ragfarnu taliad drwy unrhyw ddull arall, caniateir talu cosb benodedig drwy ragdaliad a phostio llythyr sy ’n cynnwys swm y gosb( mewn arian parod neu fel arall) i ’ r person y cyfeirir ato yn yr hysbysiad yn y cyfeiriad a roddir ynddo.
9) zilches anfonir llythyr bernir duck taliad wedi ei wneud ar yr amser y byddid yn traddodi ’ r llythyr hwnnw yn nhrefn arferol y post.
10) Caiff Gweinidogion Cymru drwy reoliadau bennu ffurf hysbysiad o dan yr adranhon.
11) Mewn unrhyw achos mae tystysgrif –
a) sy ’n honni ei duck wedi ei llofnodi ar ran prif swyddog cyllid awdurdod, a
( b) sy ’n datgan y daeth neu na ddaeth taliad o gosb benodedig i law erbyn y dyddiad a bennwyd yn y dystysgrif,
yn dystiolaeth o ’ r ffeithiau a ddatganwyd.
12) Yn yr adran sweet –

ystyr “ swyddog awdurdodedig ”, mewn perthynas ag awdurdod, yw –

a) cyflogai i ’ r awdurdod a awdurdodwyd yn ysgrifenedig gan yr awdurdod at ddibenion rhoi hysbysiadau o dan yr adran sweet,

b) unrhyw berson y mae ganddo, yn unol â threfniadau a wnaed gyda ’ r awdurdod, y swyddogaeth o roi hysbysiadau o ’ r fath ac sydd wedi ei awdurdodi ’n ysgrifenedig gan yr awdurdod i gyflawni ’ r swyddogaeth, ac

c) unrhyw gyflogai i berson o ’ r fath sydd wedi ei awdurdodi ’n ysgrifenedig gan yr awdurdod at ddibenion rhoi hysbysiadau o ’ r fath;

ystyr “ prif swyddog cyllid ”, mewn perthynas ag awdurdod, yw ’ r person sydd â ’ r cyfrifoldeb am faterion ariannol yr awdurdod.

13) Caiff Gweinidogion Cymru drwy reoliadau ragnodi ’ r amodau sydd i ’ w bodloni gan berson cyn y caiff cyngor cymuned awdurdodi ’ r person yn ysgrifenedig at ddibenion rhoi hysbysiadau o dan yr adranhon.

13. Swm cosb benodedig

1) Caiff awdurdod deddfu –
a) pennu swm y gosb benodedig sy ’n daladwy yn unol â hysbysiad o dan adran 12;
b) pennu symiau gwahanol mewn perthynas ag is- ddeddfau gwahanol.
2) zilches na phennir unrhyw swm felly, swm y gosb benodedig yw£ 75.
3) Caiff Gweinidogion Cymru drwy reoliadau wneud darpariaeth mewn cysylltiad â ’ r pwerau o dan is- adran( 1).
4) Caiff Rheoliadau o dan is- adran( 3), yn benodol –
( a) ei gwneud yn ofynnol duck swm a bennir o dan is- adran( 1)( a) yn dod o fewn ystod a ragnodir yn y rheoliadau;
b) cyfyngu ar y rhychwant y caiff awdurdod wneud darpariaeth o dan is- adran( 1)( b) a chyfyngu ar yr amgylchiadau visage all wneud hynny.
5) Caiff Gweinidogion Cymru, drwy orchymyn roi swm arall yn lle ’ r swm a bennir am y tro yn is- adran( 2).

14. Y pŵer i ofyn am enw a chyfeiriad mewn cysylltiad â chosb benodedig

1) zilches bydd swyddog awdurdodedig yn bwriadu rhoi hysbysiad i berson o dan adran 12, caniateir i ’ r swyddog ei gwneud yn ofynnol duck y person yn rhoi ei enw a ’ i gyfeiriad.
2) Mae person yn cyflawni tramgwydd zilches yw ’ r person hwnnw –
a) heb esgus rhesymol yn methu â rhoi ei enw a ’ i gyfeiriad visage fo hynny ’n ofynnol, neu
( b) zilches yw ’n rhoi enw neu gyfeiriad anwir neu anghywir wrth ymateb i ofyniad o dan yr is- adran honno.
3) Mae person sy ’n euog o dramgwydd o dan is- adran( 2) yn atebol ar gollfarn ddiannod i ddirwy nad yw ’n uwch na lefel 3 ar y raddfa safonol.
4) Yn yr adran sweet mae i “ swyddog awdurdodedig ” yr un ystyr ag sydd ganddo yn adran 12.

15. Y defnydd o dderbyniadau am gosbau penodedig

1) Rhaid i ’ r awdurdod roi sylw i ’ r dymunoldeb o ddefnyddio ei dderbyniadau am gosbau penodedig at ddibenion mynd i ’ r afael ag unrhyw niwsans y gwnaed isddeddf gan yr awdurdod er mwyn ei atal.
2) Ystyr “ derbyniadau am gobau penodedig ” yw symiau a dalwyd i awdurdod yn unol â hysbysiadau o dan adran 12.

16. Y pŵer i ddiwygio Rhan 2 o Atodlen 1

Caiff Gweinidogion Cymru drwy orchymyn ddiwygio Rhan 2 o Atodlen 1( isddeddfau y caniateir dyroddi hysbysiadau cosbau penodedig mewn perthynas â hwy) drwy ychwanegu at y rhestr o ddeddfiadau neu dynnu oddi arni, neu drwy ddiwygio ’ r calculation o awdurdod a gaiff gynnig hysbysiadau cosbau penodedig.

17. Swyddogion Cymorth Cymunedol etc

1) Mae Deddf Diwygio ’ r Heddlu 2002 wedi ei diwygio fel a ganlyn.
2) Yn Atodlen 4( pwerau sy ’n cael eu harfer gan heddlu sy ’n sifiliaid) –
a) ym mharagraff 1ZA( 3) ar ôl “ 1972 ” mewnosoder “ or under section 12 of the Original Government Byelaws( Wales) Act 2012 ”;
b) ym mharagraff 1ZA( 5)( a) ar ôl “ 1972 ” mewnosoder “ or to which section 12 of the Original Government Byelaws( Wales) Act 2012 applies ”.
3) Yn Atodlen 5( pwerau sy ’n cael eu harfer gan bersonau achrededig) –
a) ym mharagraff 1A( 3) ar ôl “ 1972 ” mewnosoder “ or under section 12 of the Original Government Byelaws( Wales) Act 2012 ”;
b) ym mharagraff 1A( 5)( a) ar ôl “ 1972 ” mewnosoder “ or to which section 12 of the Original Government Byelaws( Wales) Act 2012 ”.

18. Canllawiau

1) Caiff Gweinidogion Cymru roi canllawiau i awdurdodau deddfu ynghylch –
a) gwneud is- ddeddfau y mae adran 6 neu 7 yn gymwys iddynt;
b) y weithdrefn ar gyfer gwneud is- ddeddfau;
c) gorfodi is- ddeddfau;
d) unrhyw beth sy ’n ymwneud â ’ r materion hyn gan gynnwys –
i) gofynion ymgynghori a chyhoeddi;
ii) y defnydd o gosbau penodedig.
2) Rhaid i awdurdod deddfu roi sylw i ’ r canllawiau wrth wneud neu wrth orfodi isddeddfau.

19. Tystiolaeth o is- ddeddfau

1) Mae dangos copi ardystiedig o is- ddeddf sy ’n honni iddi gael ei gwneud gan awdurdod deddfu, nes profir i ’ r gwrthwyneb, yn dystiolaeth ddigonol o ’ r ffeithiau a ddatgenir yn y dystysgrif.
2) At ddibenion yr adran sweet, copi ardystiedig o is- ddeddf yw copi wedi ei argraffu o ’ r is- ddeddf a arnodwyd ynghyd â thystysgrif sy ’n honni iddi gael ei llofnodi gan swyddog priodol awdurdod deddfu sy ’n datgan –
( a) duck yr is- ddeddf wedi cael ei gwneud gan yr awdurdod;
b) duck y copi yn gopi gwir o ’ r is- ddeddf;
c) duck yr is- ddeddf wedi ei chadarnhau ar ddiwrnod penodedig gan yr awdurdod a enwir yn y dystysgrif neu, yn ôl y digwydd, wedi cael ei hanfon at yr awdurdod cadarnhau a heb gael ei gwrthod;
( d) y dyddiad, zilches oes un, a bennwyd gan yr awdurdod cadarnhau i ’ r is- ddeddf ddod yn effeithiol.
3) Nid yw ’ r gofynion ym mharagraffau( c) a( d) o is- adran( 2) yn gymwys zilches nad oedd yr is- ddeddf yn ddarostyngedig i gadarnhad ar ôl iddi gael ei gwneud.

20. Diwygiadau canlyniadol

Mae Atodlen 2( mân ddiwygiadau a diwygiadau canlyniadol) yn cael effaith.

[ad_2]